Báo cáo: Số 04/BC-UBND ngày 18/02/2020 về việc rà soát đăng ký danh mục công trình nông thôn mới năm 2020

Số 04/BC-UBND ngày 18/02/2020 về việc rà soát đăng ký danh mục công trình nông thôn mới năm 2020 Tải về (0) Ban hành ngày: 18/02/2020

Số 04/BC-UBND ngày 18/02/2020 về việc rà soát đăng ký danh mục công trình nông thôn mới năm 2020

Người ký duyệt: Hồ Văn Thành Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: uỷ ban Lĩnh vực: Hành chính
Thông báo
GIấy mời