Báo cáo: Báo cáo Số 06/BC-UBND ngày 19/02/2020 về việc sắp xếp bố trí công việc đối với công chức Trưởng Công

Báo cáo Số 06/BC-UBND ngày 19/02/2020 về việc sắp xếp bố trí công việc đối với công chức Trưởng Công Tải về (0) Ban hành ngày: 19/02/2020

Báo cáo Số 06/BC-UBND ngày 19/02/2020 về việc sắp xếp bố trí công việc đối với công chức Trưởng Công an xã Thị trấn

Người ký duyệt: Hồ Văn Thành Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: uỷ ban Lĩnh vực: Hành chính
Thông báo
GIấy mời