Báo cáo: Báo cáo Số 05/BC-UBND ngày 18/02/2020 về việc khảo sát , đăng ký kế hoạch thực hiện chương trình O

Báo cáo Số 05/BC-UBND ngày 18/02/2020 về việc  khảo sát , đăng ký kế hoạch thực hiện chương trình  O Tải về (0) Ban hành ngày: 18/02/2020

Báo cáo Số 05/BC-UBND ngày 18/02/2020 về việc khảo sát , đăng ký kế hoạch thực hiện chương trình OCOP năm 2020 r

Người ký duyệt: Hồ Văn Thành Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: uỷ ban Lĩnh vực: Hành chính
Thông báo
GIấy mời