Báo cáo: Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 14/02/2020 Đoàn Thanh tra sở Tài chính theo QĐ số 05/QĐ-TTr ngày 11/02/20

Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 14/02/2020 Đoàn Thanh tra sở Tài chính theo QĐ số 05/QĐ-TTr ngày 11/02/20 Tải về (0) Ban hành ngày: 14/02/2020

Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 14/02/2020 Đoàn Thanh tra sở Tài chính theo QĐ số 05/QĐ-TTr ngày 11/02/2020 của đoàn Thanh tra Sở Tài chính Quảng Trị

Người ký duyệt: Hồ Văn Thành Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: uỷ ban Lĩnh vực: Hành chính
Thông báo
GIấy mời